Etiket arşivi: mehmet akif ersoy

Âsım’ın Nesli Çanakkale’de Doğan Ümit – Mustafa Armağan

0000000683106-1

Bu yazıda Mustafa Armağan‘ın Asım’ın Nesli Çanakkale’de Doğan Ümit adlı kitabından bahsedeceğim. Mustafa Armağan genel anlamda beğendiğim bir tarihçi ve bu sebeple eserlerini takip etmeye çalışıyorum. Bu eserinde Mehmet Akif Ersoy‘un Safahat‘ın içerisinde yer alan 7 kitaptan da altıncısı olan Asım’ı konu almış. Asım, Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitlerine isimli efsane eserinin de bakış açısı olarak tamamlayıcıdır. Çünkü Çanakkale Türk gençlerinin yazdığı bir destandır ve savaştan sonra bu nesil için Asım kitabında örnek bir profil verilmektedir. Yani Asım’ın Nesli bir nevi ideal müslüman Türk evladı projesidir. Gençler bir hem dinine sahip çıkıp onu yaşarken bir yandan da bilimde üst seviyeye çıkıp, tekrar güçlü bir devlet oluşturmalıdır. Tabi ben çok yalın bir şekilde anlattım. Bu eseri okumadan önce Akif’in Asım kitabını okumanızı, ardından bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz eserler bazen asıl eserin tekrar hatırlanmasını ve akılda daha çok kalmasını sağlayabiliyor, bu yüzden de Mustafa Armağan’a da bu kitap için teşekkür etmek gerekiyor.

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak

[pastacode lang=”markup” manual=”%C3%82tiyi%20karanl%C4%B1k%20g%C3%B6rerek%20azmi%20b%C4%B1rakmak…%0AAl%C3%A7ak%20bir%20%C3%B6l%C3%BCm%20varsa%2C%20em%C3%AEnim%2C%20budur%20ancak.%0AD%C3%BCny%C3%A2da%20inanmam%2C%20hani%20g%C3%B6rsem%20de%20g%C3%B6z%C3%BCmle.%0A%C4%B0m%C3%A2n%C4%B1%20olan%20kimse%20gebermez%20bu%20%C3%B6l%C3%BCmle%3A%0AEy%20dipdiri%20meyyit%2C%20’%C4%B0ki%20el%20bir%20ba%C5%9F%20i%C3%A7indir.’%0ADavransana…%20Eller%20de%20senin%2C%20ba%C5%9F%20da%20senindir!%0AHis%20yok%2C%20hareket%20yok%2C%20ac%C4%B1%20yok…%20Le%C5%9F%20mi%20kesildin%3F%0AHayret%20veriyorsun%20bana…%20Sen%20b%C3%B6yle%20de%C4%9Fildin.%0AKurtulmaya%20azmin%20neye%20bilmem%20ki%20s%C3%BCreksiz%3F%0AKendin%20mi%20senin%2C%20yoksa%20%C3%BCm%C3%AEdin%20mi%20y%C3%BCreksiz%3F%0A%C3%82tiyi%20karanl%C4%B1k%20g%C3%B6r%C3%BCvermekle%20ap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1n%3F%0AEsb%C3%A2b%C4%B1%20elinden%20atarak%20ye’se%20yap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1n!%0AKar%C5%9F%C4%B1nda%20ziy%C3%A2%20yoksa%2C%20sa%C4%9F%C4%B1ndan%2C%20ya%20solundan%0ATek%20bir%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20olsun%20buluver…%20Kalma%20yolundan.%0A%C3%82lemde%20ziy%C3%A2%20kalmasa%2C%20halk%20etmelisin%2C%20halk!%0AEy%20elleri%20b%C3%B6%C4%9Fr%C3%BCnde%20yatan%2C%20%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1n%20adam%2C%20kalk!%0AHerkes%20gibi%20d%C3%BCny%C3%A2da%20hen%C3%BCz%20hakk-i%20hay%C3%A2t%C4%B1n%0AVarken%2C%20hani%20herkes%20gibi%20azminde%20seb%C3%A2t%C4%B1n%3F%0AYe’s%20%C3%B6yle%20batakt%C4%B1r%20ki%3B%20d%C3%BC%C5%9Fersen%20bo%C4%9Fulursun.%0A%C3%9Cm%C3%AEde%20sar%C4%B1l%20s%C4%B1ms%C4%B1k%C4%B1%2C%20seyret%20ne%20olursun!%0AAzmiyle%2C%20%C3%BCmidiyle%20ya%C5%9Far%20hep%20ya%C5%9Fayanlar%3B%0AMe’y%C3%BBs%20olan%C4%B1n%20r%C3%BBhunu%2C%20vicd%C3%A2n%C4%B1n%C4%B1%20ba%C4%9Flar%0AL%C3%A2netleme%20bir%20ukde-i%20h%C3%A2t%C4%B1r%20ki%3A%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BClmez…%0AEn%20korkulu%20c%C3%A2ni%20gibi%20ye’sin%20y%C3%BCz%C3%BC%20g%C3%BClmez!%0AM%C3%A2d%C3%A2m%20ki%20al%C3%A7akl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%2C%20ye’s%20ile%20%C5%9Firkin%3B%0AM%C3%A2d%C3%A2m%20ki%20ondan%20daha%20mel’un%20daha%20%C3%A7irkin%0ABir%20seyyie%20yoktur%20sana%3B%20ey%20unsur-%20%C3%AEman%2C%0ANevmid%20olarak%20rahmet-i%20mev’%C3%BBd-u%20Hud%C3%A2’dan%2C%0AH%C3%BCsr%C3%A2na%20r%C4%B1za%20verme…%20%C3%87al%C4%B1%C5%9F…%20Azmi%20b%C4%B1rakma%3B%0AKendin%20yanacaksan%20bile%2C%20evl%C3%A2d%C4%B1n%C4%B1%20yakma!%0A%0AEvler%20t%C3%BCnek%20olmu%C5%9F%2C%20%C3%B6t%C3%BCyor%20bir%20s%C3%BCr%C3%BC%20bayku%C5%9F…%0ASesler%20de%3A%20’Vatan%20tehlikedeymi%C5%9F…%20Bat%C4%B1yormu%C5%9F!%20’%0AL%C3%A2kin%2C%20hani%2C%20milyonlar%C4%B1%20%C3%B6rten%20%C5%9Fu%20y%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%2C%0ATek%20kol%20da%20yap%C4%B1%C5%9Fsam%20demiyor%20bir%20taraftan!%0AS%C3%A2hipsiz%20olan%20memleketin%20batmas%C4%B1%20hakt%C4%B1r%3B%0ASen%20s%C3%A2hip%20olursan%20bu%20vatan%20batmayacakt%C4%B1r.%0AFery%C3%A2d%C4%B1%20b%C4%B1rak%2C%20kendine%20gel%2C%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20zaman%20dar…%0AU%C4%9Fra%C5%9F%20ki%3A%20tel%C3%A2fi%20edecek%20bunca%20zarar%20var.%0AFery%C3%A2d%20ile%20kurtulmas%C4%B1%20me’m%C3%BBl%20ise%20hayk%C4%B1r!%0AYok%2C%20yok!%20Hele%20azmindeki%20zincirleri%20bir%20k%C4%B1r!%0A’%C4%B0%C5%9F%20bitti…%20Seb%C3%A2t%C4%B1n%20sonu%20yoktur!%20’%20deme%2C%20y%C4%B1lma.%0AEy%20millet-i%20merh%C3%BBme%2C%20sak%C4%B1n%20ye’se%20kap%C4%B1lma.” message=”Mehmet Akif ERSOY” highlight=”” provider=”manual”/]

Mehmet Akif Ersoy’dan Seçmeler

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim
İnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek;
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır!

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

“Muallimim” diyen olmak gerektir îmanlı,
Edepli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı.

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol…
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.

Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, Ne vicdandır.
Fâzilet hissi insanlar da Allah korkusundandır…
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdan’ın.
Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın.

İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür…
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.