Author Archives: nuh

Terci-i Bend II (Müsemmen) – Şeyh Galib

Hayati İnanç bu şiiri Şeyh Galib’in manifestosu, insan gazeli olarak nitelemektedir.

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen
Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen
Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen
Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen
Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen
Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Merteben ayn-ı müsemmâdadır esmâ sanma
Merciin Hâlik-i eşyâdadır eşyâ sanma
Gördüğün emr-i muhakkakları rü’yâ sanma
Başkasın kendini sûretle heyûla sanma
Keşf ile sâbit olan mâ’niyi dâ’vâ sanma
Hakkına söylenen evsâfı müdârâ sanma

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

İnleyip sırrını fâşeyleme ağyâra sakın
Düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın
Değmesin âhların kâkül-i dildâra sakın
Sonra Mansûr gibi çıkman olur dâra sakın
Arz-ı acz etmeyesin yâreden ol yâra sakın
Bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen 

Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende
Sendedir mâ’den-i envâr-ı fütüvvet sende
Gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende
Ma’rifet sende hüner sende hakiykât sende
Nazar etsen yer ü gök duzâh u cennet sende
Arş u kürsiyy ü melek sendedir sende

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Hayftır şâh iken âlemde gedâ olmayasın
Keder-âlûde-i ümmîd ü recâ olmayasın
Vâdî-i ye’se düşüp hiç ü hebâ olmayasın
Yanılıp rehrev-i sahrâ-yı belâ olmayasın
Âdeme muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın
Secdeler eyle ki merdûd-i Hüdâ olmayasın

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Merk-i hâtif gibi bu kayd-ı sivâdan güzer et
Erişen hâr u hasa âteş-i aşkı siper et
Dâmenin tutmaya âsâr-ı alâyık hazer et
Şems veş hâhiş-i Munlâ ile azm-i sefer et
Sâf kıl âyineni kâbil-i aks-i suver et
Hele bir cem’-i havâs eyle de Gâlib nazar et

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
ŞEYH GALİB

Aşağıdaki kısımda ise açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bu kısmı şuradaki bağlantıdan aldım.

Kaynak: http://www.siirparki.com/galib4.html

1. Ey dil ey dil niye bû rütbede pür-gamsın sen
Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen 
Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen 
Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen 
Rûhsun nefha-i Cibrîl ile tev’emsin sen 
Sırr-ı Hak'sın mesel-i Îsî-i Meryemsin sen.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Ey gönül, ey gönül! Neden bu makamda gam dolusun sen
Gerçi virane isen de tılsımlı bir definesin sen. 
Meleklere secde etmeleri buyurulan saygıdeğer bir varlıksın sen. 
Bildiğin gibi değil, sen bütün varlıklardan daha üstünsün. 
Ruhsun. Cebrail’in üfürmesiyle ikizsin sen. 
Hak gerçeğinin sırrısın sen, Meryem oğlu İsa misali.

Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.


2. Merteben ayn-ı müsemmâdadır esmâ sanma 
Merciin Hâlik-i eşyâdadır eşyâ sanma 
Gördüğün emr-i muhakkakları rü'yâ sanma 
Başkasın kendini sûretle heyûlâ sanma 
Keşf ile sâbit olan ma’niyi da’vâ sanma 
Hakkına söylenen evsâfı müdârâ sanma.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Derecen adlandıran katındadır, adlarda sanma. 
Yerin eşyanın yaratıcısındadır, eşyada sanma
Gördüğün mutlak emirleri rüya sanma
Başkasını kendinle kıyasladığında heyûlâ sanma (gözünde büyütme)
Bir kimseden gelen engeli mühim bir mesele sanma
Hakkında söylenen vasıfları sana yaranmak için söylüyorlar sanma.

Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.


3. İnleyip sırrını fâşeyleme ağyâra sakın 
Düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın 
Değmesün âhların kâkül-i dil-dâra sakın 
Sonra Mansûr gibi çıkman olur dâra sakın
Arz-i acz etmeyesin yâreden ol yâre sakın 
Bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Ağlayıp inleyerek sırrını yabancılara açıklama sakın
Cahillik edip inkar çukuruna düşme sakın.
Ahların sevgilinin kahkülüne değmesin sakın
Sonra Mansur gibi darağacına çıkarsın, sakın
O sevgiliye yaralarından çaresizlik içinde yakınma sakın
Bulduğun yüce cevherleri (ruh) koru gözet ey biçare.

Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.


4. Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende 
Sendedir ma’den-i envâr-ı fütuvvet sende 
Gizli gizli dahi vardır niçe hâlet sende 
Ma’rifet sende hüner sende hakıykat sende 
Nazar etsen yer ü gök dûzah u cennet sende 
Arş u kürsî ü melek sendedir elbet sende.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende
Sendedir yiğitlik nurlarının madeni sende
Gizli gizli daha nice haller vardır sende
İrfan sende, ustalık sende, doğruluk sende
Bir baksan, yer ve gök, cehennem ve cennet sende
Yüce ve ilahi makamlar ve melekler sendedir elbet sende.

Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.


5. Hayfdır şâh iken âlemde gedâ olmayasın 
Keder-âlûde-i ümmîd u recâ olmayasın 
Vâdî-i ye’se düşüp hîç ü hebâ olmayasın
Yanılıp reh-rev-i sahrâ-yı belâ olmayasın 
Âdeme muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın 
Secdeler eyle ki merdûd-ı Hüdâ olmayasın.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.    

Yazık olur, sultanken bu alemde dilenci olmayasın
Ümidine keder bulaşmış ve yalvaran olmayasın
Keder vadisine düşüp değersiz ve faydasız olmayasın
Yanılıp bela çölünün yollarına düşmeyesin
İnsana yakın dur ki fazla uzaklara düşmeyesin
Secdeler et ki Yaradanın reddettiği olmayasın.

Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.


6. Berk-i hâtıf gibi bû kayd-i sivâdan güzer et
Erişen hâr u hasa âteş-i aşkı siper et
Dâmenin tutmaya asâr-ı alâyık hazer et
Şemş veş hâhiş-i Munlâ ile azm-i sefer et
Sâf kıl âyineni kâbil-i aks-i suver et
Hele bir cem’-i havâs eyle de Galib nazar et

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.    

Tanrı'dan gayrı bütün varlıklardan, çakıp sönen,
gelip giden şimşek gibi geç git.
Üstüne takılan, konan çerçöpe karşı aşk ateşini siper et 
Gönül bağlanacak şeylerin eserleri, sakın, eteğini tutmasın; 
Şems gibi, Mevlânâ'yı isteyerek yola koyul, yol almaya bak.
Aynanı (gönlünü) arıt; bütün sûretler ona vursun, görünsün.
Galib, hele bir duygularını derle, topla da bak

Hoşça bak kendine ki kâinatın özüsün sen. 
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.

Kahrın da hoş, lütfunda hoş

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lutfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana safa:
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel! 
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel! 
Ey lutfu bol, kahrı güzel! 
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.
YUNUS EMRE

WordPress 5.0 güncellemesinde sonra eski post’ları düzenleyememe problemi

WordPress 5.0 güncellemesinden sonra eski yazılarımı düzenlemek için tıkladığımda yazı içeriği görünmüyor, sadece başlık görünüyordu. Dolayısıyla eski yazıda düzenleme yapamıyor sadece ekleme yapabiliyordum. Eklentiler’den klasik düzenleyici eklentisi kurup aktif ettim. Yazılar > Tüm Yazılar seçeneğinden herhangi bir yazıyı düzenleyeceğim zaman artık iki seçenek geliyor. Birincisi klasik düzenleyici ikincisi de Block editor. Klasik düzenleyiciyle açtığımda herhangi bir problem yok. Sanıyorum daha sonraki güncellemelerde bu problem hallolacaktır ama şu an için Klasik editör hayat kurtarır diyebilirim.


After WordPress 5.0 upgrade content of the old posts is empty, and can not be edited.

Just Install Classic Editor and activate from Plugins. It solves the problem.

TEFSİR NOTLARI

Bu güvendiğim bazı kaynaklardan aldığım notları yazacağım. Burasının özellikle kendime bir kaynak olmasını istiyorum.


 • 1 – FATİHA
  • 7 ayet, 1 sayfadır.
  • Kuranın esası olarak bilinir.
  • NAHL-98 – İstiaze – Artık Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!
  • ARAF-180 – Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah’ındır! Öyleyse O’na onlarla duâedin; ve O’nun isimleri hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın! (Onlar,) yakında yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir.
  • BesmeleTesmiye – Bismillahirrahmanirrahim.
  • Havkale – Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. (Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.)
  • Telbiye – Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek (Davetine sözüm ve özümle geldim Allahım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın.)
  • Tehlil – Lâ İlâhe İllallah
  • Tekbir – Allahû Ekber
  • NEML-30 – (besmele ayeti) – Şübhesiz ki o, Süleymân’dandır ve gerçekten o: ‘Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle’ (diye başlamakta)dır.’
  • Bir metine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanmalı (yazmaya).
  • Evden çıkarken üç defa Besmele.
  • Kuran’ı Kerim’in ön sözüdür Fatiha suresi. İman, ibadet, dua.
  • Hamd ile Şükür arasında farklılık vardır. Nimete de hamdedilir, cesaret, şecaat vs. gibi olumlu birşeye de hamdedilir. Ama şükür sadece nimetin karşılığında olur.
  • Başta besmele sonda hamdele.
  • Sıbgatallah – Allah’ın (C.C.) boyası.
  • El-hamdü derken buradaki el bütün hamdler manasına gelmektedir.
  • Rahman – Rahim – Ziyadetül lafzi tedüllü ala ziyadetil mana – daha fazla harf daha fazla anlam
  • İbn-i Kesir Mukaddimesi – tefsiri,
  • Besmele İmam Şafi’ye göre ayet, İmam Hanefi’ye göre fasıla idi teberrük içindi.
  • Kuranda bildiğimiz anlamda bir tekrar yoktur.
  • Ihdines sıratal mustakim – bizi sırat-ı müstakim’de sabit kıl.
  • Tevhid – İbadet – Dua
 • 2 – BAKARA
  • 286 ayet, 48 sayfadır.
  • En uzun suredir.
  • Bakara Suresi denilince hakkındaki kıssadan dolayı (Hz. Musa’nın kıssası) akla yeniden diriliş gelmelidir.
  • Mekki ve Medeni sureler – Zaman ve mekan bakımından iki farklı anlam yüklenmiştir. Genel itibariyle zaman dikkate alınmıştır.
  • Yahudileri anlatımla münafık ve kafirler anlatılmıştır. Müminlere ise islam devlet yönetimi.
  • Mekki Ayetler İman ve Allah’ı anlatırken, Medeni ayetler nasıl kul olunacağını anlatmıştır.
  • Başlangıçta 2 ayet müslümanları, 2 ayet kafirleri, 13 ayet ise münafıkları anlatmıştır. Görüldüğü üzere münafıklar daha tehlikelidir.
  • 153. Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir.
  • 156. Onlar ki, kendilerine bir musîbet geldiği zaman: ‘Muhakkak ki biz, Allah’a âidiz ve muhakkak ki biz, ancak O’na dönücüleriz!’ derler.
 • 36 – YASİN
  • 83 ayet, 6 sayfadır.
  • Kuranın kalbi olarak bilinir.
  • Ya sin ey insan anlamındadır. Peygamber efendimiz (S.A.S.) olduğu bildirilmektedir.
  • Bu sure faziletine binaen ve onu okuyanların kalbini nurlandırdığı için Kuranın kalbi olarak isimlendirilmiştir.
  • Habibu Neccar – Antakya
  • Hurma ve üzüm; her ikisi de kuru yerde yetişiyor.
  • Güneş ve ay yörüngesi. Ayın bir menzilinde hurma dalı gibi olması (yörüngesi).
  • 68. Hem kimi çok yaşatırsak, onu yaratılışta tersine çeviririz (yaşlandıkça gücünü, aklını azaltırız). Hiç akıl erdirmiyorlar mı?
  • Yasin haşir, kabir gibi konuları barındırdığından ölüm üzere olanlara, ölülere ve dirilere okunması tavsiye edilmiştir.
 • 45 – CASİYE
  • 37 ayet, 3.5 sayfadır.
  • Casiye Suresi Kuran’a yer yüzünden deliller getirir, Kuran’a inanmayan ve onunla dalga geçenlere karşıda tehdit içermektedir.
  • Mekki surelerde Allah’ın göğü ve yeri yarattığına ve onların sahibi olduğuna çokça atık vardır. Buradaki amaç çok tekrarla bunu sindirmektir.
  • 18. ayet ve devamı şeriat hakkındadır ve ilgi çekicidir.
  • 28. ayette Casiye diz çökmek demektir. İbret almak gerekir.
 • 46 – AHKAF
  • 35 ayettir, 4.5 sayfadır.
  • Peygamber efendimiz (S.A.S.)’e söylenenlere cevap var, tehdit var.
  • Tevhid – Peygamber efendimiz (SAS) ve Kuran’ı müdafaa Ana, babalık ve evlat konusu – Hud Ahkaf geçmişten örnek ve ibret.
  • Hud kavmi Ahkaf’da yaşıyordu (Yemen’de denize nazır bir belde). Ahkaf uzun ve yüksek kum tepesi manasındadır.
  • Yemen’deki nusaybin cinlerinden ve müslüman olmalarından bahseder.
  • Ulül azm peygamberler (azim ve sebat sahibi, en titiz peygamberler) Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed (S.A.S.) + Hz. İsmail, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub. Başka bir görüşe göre de bütün peygamberlerdir.
  • Münezzel (kuran) kitab ve kevni (kainat) kitab
  • Kuran üslubuyla direkt olarak inanmayanları reddetmiyor. Üslup ile onlara açık kapı bırakıyor.
  • Peygamber efendimiz (SAS) Taif’ten sonra nusaybin cinleri hadisesi meydana gelmiştir. Bunun hikmeti siz (insanlar) dinlemezseniz elbet dinleyecek biri bulunur anlamındadır.
  • Cinler (şeytan da dahil) ateşten yaratılmıştır.
 •  47 – MUHAMMED (S.A.S.)
  • 38 ayet, 4 sayfadır.
  • Savaşın ve cihadın hikmetlerinden dolayı kital suresi olarak da bilinir.
  • Kafirlerden, müslümanlardan ve onların amellerinden bahsediyor.
  • Savaşta güçlüyseniz savaşı bitirmeden barış istemeyin.
  • Özetle istersen sulh ve selamet hazır ol cenge diyor.
 • 48 – FETİH
  • 29 ayet, 4.5 sayfadır.
  • Hudeybiye’den dönüşte indiriliyor.
 • 49 – HUCURAT
  • 18 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Hucurat hücrenin çoğulu demektir (Peygamber efendimiz (S.A.V.)’in hücresi/hücreleri).
  • Edepten bahseder.
  • İnsanlara isim takılmamalı.
 • 50 – KAF
  • 45 ayet, 2.8 sayfadır.
  • Genel itibariyle haşir anlatılmaktadır.
  • Vahdaniyet – Biset – Risalet  – Haşr
  • Mekki ayetler dörde ayrılır. İlk 1-3 yıllar, 3-5 yıllar, 5-10 ve 10’dan hicrete kadar olan yıllar.
  • Bayram ve Cuma hutbelerinde Efendimiz (S.A.V.) tarafından okunmuştur.
 • 51 – ZARİYAT
  • 60 ayet, 3 sayfadır.
  • Tozu toprağı etrafa savuran rüzgar demektir.
  • Kıyametin kesin olduğu anlatılır.
  • Bazı kıssalar anlatılır.
 • 52 – TUR
  • 49 ayet, 2.5. sayfadır.
  • Ahireti anlatmaktadır. Tehdit vardır.
 • 53 – NECM
  • 62 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Necm yıldız demektir.
  • Vahiyin Cebrail (A.s.) tarafından nasıl indirildiği anlatılır.
  • İçerisinde secde ayeti olan ilk suredir.
 • 61 – SAFF
  • 14 ayet, 1.5 sayfadır.
  • 4.ayet;
   • Cihadın nasıl yapılacağı. Savaşın nasıl yapılacağı.
   • Saff – dizi sıralanma demektir.
   • Zuhruf 36
   • Allah (C.C.) ve Resulüne (S.A.V) imandan sonra cihad
   • Hadis çok kısmı cihada ayrılmıştır.
   • Macar Goldziher Oryantalist
   • Kudüslü Edward W. Sait
   • Oryantalist – kadın, cihat, cehalet
   • Rufeyde binti Sad
   • Allah’ın hoşnut olduklarını yaymak, olmadıklarını ise engellemektir.
   • Beşir bin Hasasiye
   • Ali İmran 142
   • Huday bin İyaz
   • Hadid 16
   • Tevbe 24
   • Allah yolunda savaş – Kıtak – Fi Sebilillah
 • 94 – İNŞİRAH
  • 8 ayet, 0.3 sayfadır.
  • Müslüman boş durmamalıdır.
  • Müslüman ümitsizliğe kapılmamalıdır.
  • Sadır göğüs, yürek anlamındadır.
 • 103 – ASR
  • 3 ayet, 0.2 sayfadır.
  • İkindiye yada zamana yemin olsun.
  • Sahabeler bir araya toplandığı zaman Asr okumadan ayrılmazlardı.

Gelsen de bir, gelmesen de


Artık olan oldu bize, 
Gelsen de bir, gelmesen de. 
Gelemeyiz biz yüz-yüze, 
Gelsen de bir gelmesen de. 

Hep kendini çektin naza, 
Yok bahara, yahut yaza, 
Bıktım gayrı yaza yaza, 
Gelsen de bir gelmesen de. 

Demir tavında dövülür, 
Ağaç yaşken eğilir, 
Çocuk küçükken sevilir, 
Gelsen de bir gelmesen de. 

Bir candır bu, bir andır bu, 
Giden gelmez, bir handır bu, 
Dağ-taş değil, insandır bu, 
Gelsen de bir gelmesen de. 

Göreceğin bir boş kafes, 
Ceset kalmış, çıkmış nefes, 
Nerde o can, nerde o ses? 
Gelsen de bir gelmesen de. 

Serdengeçti artık bitti, 
Bu ayrılık cana yetti, 
O bir kuştu, uçtu gitti, 
Gelsen de bir gelmesen de.
OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

ssh çalışıyor ama scp çalışmıyor, hata vermiyor

Scp ile dosya göndermeye çalışırken bu durumla karşı karşıya geldim. Herhangi bir hata vermiyor ama dosyalar da gönderilmiyordu. Yaptığım araştırma neticesinde .bashrc dosyasında yapılan bir değişikliğin bu duruma sebebiyet verebileceğini öğrendim. Dosyaları göndermek istediğim sunucunun .bashrc dosyasına girdim. Burada gereksiz bir echo satırı olduğunu gördüm. Ayrıca satırlar arasında boşluk da vardı. .bashrc dosyasındaki gereksiz satırları silince problem halloldu.

Clean and clear the .bashrc file that you want to send files.

Türklerin Tarihi 2 – İlber Ortaylı

Anadolu’nun Bozkurlarından Avrupa’nın İçlerineİlk kitap Osmanlı’nın kuruluşuna kadar gelmişti. Bu ise Fatih Sultan Mehmed’in ölümüne kadar gelmektedir. Soru cevap şeklinde ilerlemektedir. Ayrıca İlber Hoca cevapların içerisinde sizi başka konulara ve araştırmalara sevk edecek bilgiler de vermektedir. Bunun yanında tarih eğitimi ve öğreniminin öneminden de bahsedilmektedir. Bir çırpıda okunacak bir kitaptır.

fsck error on boot: /dev/sda: UNEXPECTED INCONSISTENCY RUN fsck MANUALLY

Bilgisayarda çalışırken elektrik gidip geldi. Bilgisayar başladığında boot esnasında aşağıdaki hata ile karşılaştım.

/dev/sda6: UNEXPECTED INCONSISTENCY RUN fsck MANUALLY

Sorunu aşağıdaki komutlar ile çözüldü.

fsck /dev/sda6
reboot
escort bursa escort ankara escort adana escort sakarya ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara izmir escort- bornova escort- kocaeli escort-