Tefsir notları

Bu güvendiğim bazı kaynaklardan aldığım notları yazacağım. Burasının özellikle kendime bir kaynak olmasını istiyorum. Kendi yorumlarımı da barındırdığı için bu yazı bir kaynak olarak kullanılamaz, bağlayıcılığı yoktur. Sadece kendime anımsatacak şekilde notlar barındırmaktadır.


 • 1 – FATİHA
  • 7 ayet, 1 sayfadır.
  • Kuranın esası olarak bilinir.
  • NAHL-98 – İstiaze – Artık Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!
  • ARAF-180 – Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah’ındır! Öyleyse O’na onlarla duâedin; ve O’nun isimleri hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın! (Onlar,) yakında yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir.
  • BesmeleTesmiye – Bismillahirrahmanirrahim.
  • Havkale – Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. (Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.)
  • Telbiye – Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek (Davetine sözüm ve özümle geldim Allahım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın.)
  • Tehlil – Lâ İlâhe İllallah
  • Tekbir – Allahû Ekber
  • NEML-30 – (besmele ayeti) – Şübhesiz ki o, Süleymân’dandır ve gerçekten o: ‘Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle’ (diye başlamakta)dır.’
  • Bir metine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanmalı (yazmaya).
  • Evden çıkarken üç defa Besmele.
  • Kuran’ı Kerim’in ön sözüdür Fatiha suresi. İman, ibadet, dua.
  • Hamd ile Şükür arasında farklılık vardır. Nimete de hamdedilir, cesaret, şecaat vs. gibi olumlu birşeye de hamdedilir. Ama şükür sadece nimetin karşılığında olur.
  • Başta besmele sonda hamdele.
  • Sıbgatallah – Allah’ın (C.C.) boyası.
  • El-hamdü derken buradaki el bütün hamdler manasına gelmektedir.
  • Rahman – Rahim – Ziyadetül lafzi tedüllü ala ziyadetil mana – daha fazla harf daha fazla anlam
  • İbn-i Kesir Mukaddimesi – tefsiri,
  • Besmele İmam Şafi’ye göre ayet, İmam Hanefi’ye göre fasıla idi teberrük içindi.
  • Kuranda bildiğimiz anlamda bir tekrar yoktur.
  • Ihdines sıratal mustakim – bizi sırat-ı müstakim’de sabit kıl.
  • Tevhid – İbadet – Dua
 • 2 – BAKARA
  • 286 ayet, 48 sayfadır.
  • En uzun suredir.
  • Bakara Suresi denilince hakkındaki kıssadan dolayı (Hz. Musa’nın kıssası) akla yeniden diriliş gelmelidir.
  • Mekki ve Medeni sureler – Zaman ve mekan bakımından iki farklı anlam yüklenmiştir. Genel itibariyle zaman dikkate alınmıştır.
  • Yahudileri anlatımla münafık ve kafirler anlatılmıştır. Müminlere ise islam devlet yönetimi.
  • Mekki Ayetler İman ve Allah’ı anlatırken, Medeni ayetler nasıl kul olunacağını anlatmıştır.
  • Başlangıçta 2 ayet müslümanları, 2 ayet kafirleri, 13 ayet ise münafıkları anlatmıştır. Görüldüğü üzere münafıklar daha tehlikelidir.
  • 153. Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir.
  • 156. Onlar ki, kendilerine bir musîbet geldiği zaman: ‘Muhakkak ki biz, Allah’a âidiz ve muhakkak ki biz, ancak O’na dönücüleriz!’ derler.
 • 36 – YASİN
  • 83 ayet, 6 sayfadır.
  • Kuranın kalbi olarak bilinir.
  • Ya sin ey insan anlamındadır. Peygamber efendimiz (S.A.S.) olduğu bildirilmektedir.
  • Bu sure faziletine binaen ve onu okuyanların kalbini nurlandırdığı için Kuranın kalbi olarak isimlendirilmiştir.
  • Habibu Neccar – Antakya
  • Hurma ve üzüm; her ikisi de kuru yerde yetişiyor.
  • Güneş ve ay yörüngesi. Ayın bir menzilinde hurma dalı gibi olması (yörüngesi).
  • 68. Hem kimi çok yaşatırsak, onu yaratılışta tersine çeviririz (yaşlandıkça gücünü, aklını azaltırız). Hiç akıl erdirmiyorlar mı?
  • Yasin haşir, kabir gibi konuları barındırdığından ölüm üzere olanlara, ölülere ve dirilere okunması tavsiye edilmiştir.
 • 41 – FUSSİLET
  • 54 ayet, 6 sayfadır.
  • Fussilet açıklanmış, uzun uzun ve ayrıntılı anlatılmış anlamındadır. Mekki suredir.
  • Göğü iki günde (evrede) 7 kat sema olarak yaratıldı ve herbirinin görevi bildirildi.  Dağlar, bereketler, rızıklarını araştıranlar için birbirine eşit dört günde gıdaları taktir bulundu. Dünyanın (gök, yer ve yıldızlar) yaratılışı anlatılıyor. Buradaki gün bildiğimiz gün değil. Güneş de yok zaten.
  • Ad ve Semud kavmi. Ad kavmi iri cüsselidirler, dondurucu bir fırtına onları helak etti. Semud ise aşağılayıcı bir azabın yıldırımı ile helak oldular.
  • 25. ayet onlara arkadaş musallat ettik. Ön (dünyanın nefsani cihetleri) ve arkalarındakileri (ahiret işlerini bırakmak, dirilme ve hesabı inkar) süslü gösterdiler. Aslında herkes bu tuzağa düşebilir. Biri olmasa birine.
  • 29. ayette İblis ve Kabil kastedilmiştir.
  • Peygamber efendimiz (SAS) Fussilet suresinin 30. ayetini okuduktan sonra insanlar bunu hep söylediler ancak çoğu sonradan küfre düştü demiştir.
  • 37. ayet 14 secde ayetinden birisidir. Gece, gündüz, güneş ve ay. Güneşe aya secde etmeyin. Allah’a edin.
  • 44. ayet Kuran hidayet ve şifadır.
  • 51. ayet ibret vericidir. (İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.)
  • Utbe bin Rabia’ya okunmuştur.
 • 42 – ŞURA
  • 53 ayet, 6.5 sayfadır.
  • Şehirlerin anası Mekkedir. Mekki suredir ve genel özelliklerini taşır. Harfi mukatta olarak 2 ayet bulunmaktadır.
  • Şura konuşma için toplanma demektir (istişare anlamında).
  • Kuran Arapça olarak indirilmiş ama peygamber efendimiz (SAS) vasıtasıyla beyan edilmiştir. Böylelikle yabancı dil olarak kalmamıştır.
  • 15.ayet emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
  • Bebek olma durumu (erkek, kız, ikiz veya kısırlık durumu) Allah’a bağlıdır.
 • 43 – ZUHRUF
  • 89 ayet, 6.5 sayfadır.
  • Zuhruf altın, ziynet demektir.
  • Mekki surelerin genel özelliklerini taşımaktadır (huruf-u mukatta – vahdaniyet, risalet, diriliş, ceza).
  • 5. ayet: Artık bir haddi aşanlar topluluğu oldunuz diye, Zikri sizden (uzaklaştırıp size Kur’ân’ı indirmeyi) terk mi edelim?
  • Yerin beşik gibi olması bu sayede yolların meydana gelmesi.
  • Gökten bir ölçü ile suyun indirilmesi, susuz yerlerin hayat bulmasının yeniden dirilişe örnek verilmesi.
  • Gemi ve hayvanlara (tüm bineklere) binerken şükredilmeli. Efendimiz (SAS) bir bineğe binince 3 kez tekbir getirir ve Zuhruf suresinin 13. ayetini (bu) okurdu.
  • Meleklerin Allah’ın kızları, İsa ise çocuğudur diyen müşriklere karşı cevap veriliyor. Kız çocuğunuz olduğunda utanıp, melekleri Allah’ın kızları olarak yakıştırıyorsunuz.
  • Hz. İbrahim’in babasına ve kavmine söylediklerini içeriyor (zürriyeti ile de delil verilmiş).
  • 31. ayet Kuran iki şehirden birindeki büyük birine indirilmeli değil miydi (Mekke – Velid bin Muğire ve Taif’li – Urve İbni Mesud iki zengin)?
  • 32. ayet: Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayâtında onların geçimliklerini aralarında, biz paylaştırdık; bir kısmı bir kısmını hizmetkâr edin(erek yanında çalıştır)sın diye, kimilerini kimilerinin üstünde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti ise, (onların)biriktirmekte oldukları şeylerden hayırlıdır (Velid bin Muğire anlatıldığı söyleniyor).
  • 33. ayet ahiretteki kazancın kıymetini anlatıyor. Eğer müslümanlar da meyletmeyecek olsa tüm dünya nimetleri kafirlere verilirdi. Bu ayet ile dünya mal mülkünün kıymetsizliği ifade ediliyor.
  • 36. ayet: Kim Rahmân’ın zikrini görmezlikten gelirse, (biz) ona bir şeytanı musallat ederiz de, o ona arkadaş olur.
  • 37. ayet: Hâlbuki şübhesiz onlar (o şeytanlar), bunları mutlaka (doğru) yoldan çıkarırlar da,(o kâfirler) gerçekten kendilerinin hidâyete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar.
  • Mucizelere inanılmadığından bahsedilmiş. Hz. Musa ve sihir kıssası.
  • Hz. İsa’ya tapınılması ile çelişki oluşuyor gibi göstererek gülüşmeleri üzerine ayetle cevap geldi.
  • 61. ayet: Hâlbuki şübhesiz o, (Îsâ’nın âhir zamanda yeryüzüne gönderilişi), kıyâmet için elbette bir bilgi (bir alâmet)tir; sakın onda şübheye düşmeyin ve bana (şeriatime) tâbi’ olun! Bu dosdoğru bir yoldur (Hz. İsa yeryüzüne indiğinde herkesçe direk şahsiyeti tanınmayacak).
  • Yazıcı meleklerden bahsedilmiştir.
  • Kıyametin vaktini ancak Allah bilir.
  • 86. şefaatle alakalı (Hz. İsa, Hz. Uzeyr ve melekler).
  • 87. ayet ibretliktir. Celâlim hakkı için, eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, mutlaka ‘Allah!’ diyeceklerdir; öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorlar?
  • Dünya nimetlerine kapılanlar anlamazlar. Surenin temelinde dünya nimetleri anlatılıyor. Onlar anlamıyor diye  biz duruşumuzu değiştirecek değiliz. Selam der geçeriz.
 • 44 – DUHAN
  • 59 ayet, 3 sayfadır.
  • Duhan duman demektir. 3 farklı şekilde yorumlanmıştır.
   1. Kıyamet kopacağı sırada ortaya çıkacak olan duman.
   2. Peygamber efendimiz (S.A.S)’in bedduası üzerine Mekke’de ortaya çıkan kıtlıkta insanların gökyüzüne baktığında açlıktan gördüğü duman.
   3. Mekke fethinde müslümanların atlarından çıkan duman.
  • Kim bu sureyi gece okursa geçmiş duaları affolur şeklinde hadis-i şerif vardır.
  • Kuran’ın indirildiği geceden bahsediliyor bu gecenin kadir gecesi olduğu ifade edilir, bazı alimler ise berat gecesi olabileceği söyler. 4. ayet berat gecesini işaret ediyor olabilir.
  • Musa A.S.’dan kıssa veriliyor. Kıyamet ile de tehdit ediliyor (denizin yarılması, İsrailoğullarının firavundan kurtarılması).
  • Tubba Yemen hükümdarlarına verilen isimdir. Tubba iman etmiş ama halkı iman etmemiştir (kavim helak olmuştur). Yahudilerle kıyaslanırken onlar sizden daha hayırlıdır şeklinde ifade edilmiştir.
  • 29. ayet ehli dalalet ölünce semavat ve zemin ağlamaz (demekki salih kişiler ölünce ağlar).
  • İsrailoğullarına kendi asırlarında üstünlük verildiği anlatılır. Ne zaman tevrattan saptılar Kudüs’ü kaybettiler, müslümanlarda da aynı durum söz konusudur.
  • Cehennem azabından bahsederken zakkum ağacından bahseder (kaynama).
  • Cennet nimetlerinden de bahsetmektedir.
 • 45 – CASİYE
  • 37 ayet, 3.5 sayfadır.
  • Casiye Suresi Kuran’a yer yüzünden deliller getirir, Kuran’a inanmayan ve onunla dalga geçenlere karşıda tehdit içermektedir.
  • Mekki surelerde Allah’ın göğü ve yeri yarattığına ve onların sahibi olduğuna çokça atık vardır. Buradaki amaç çok tekrarla bunu sindirmektir.
  • 18. ayet ve devamı şeriat hakkındadır ve ilgi çekicidir.
  • 28. ayette Casiye diz çökmek demektir. İbret almak gerekir.
 • 46 – AHKAF
  • 35 ayettir, 4.5 sayfadır.
  • Peygamber efendimiz (S.A.S.)’e söylenenlere cevap var, tehdit var.
  • Tevhid – Peygamber efendimiz (SAS) ve Kuran’ı müdafaa Ana, babalık ve evlat konusu – Hud Ahkaf geçmişten örnek ve ibret.
  • Hud kavmi Ahkaf’da yaşıyordu (Yemen’de denize nazır bir belde). Ahkaf uzun ve yüksek kum tepesi manasındadır.
  • Yemen’deki nusaybin cinlerinden ve müslüman olmalarından bahseder.
  • Ulül azm peygamberler (azim ve sebat sahibi, en titiz peygamberler) Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed (S.A.S.) + Hz. İsmail, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub. Başka bir görüşe göre de bütün peygamberlerdir.
  • Münezzel (kuran) kitab ve kevni (kainat) kitab
  • Kuran üslubuyla direkt olarak inanmayanları reddetmiyor. Üslup ile onlara açık kapı bırakıyor.
  • Peygamber efendimiz (SAS) Taif’ten sonra nusaybin cinleri hadisesi meydana gelmiştir. Bunun hikmeti siz (insanlar) dinlemezseniz elbet dinleyecek biri bulunur anlamındadır.
  • Cinler (şeytan da dahil) ateşten yaratılmıştır.
 •  47 – MUHAMMED (S.A.S.)
  • 38 ayet, 4 sayfadır.
  • Savaşın ve cihadın hikmetlerinden dolayı kital suresi olarak da bilinir.
  • Kafirlerden, müslümanlardan ve onların amellerinden bahsediyor.
  • Savaşta güçlüyseniz savaşı bitirmeden barış istemeyin.
  • Özetle istersen sulh ve selamet hazır ol cenge diyor.
 • 48 – FETİH
  • 29 ayet, 4.5 sayfadır.
  • Hudeybiye’den dönüşte indiriliyor.
 • 49 – HUCURAT
  • 18 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Hucurat hücrenin çoğulu demektir (Peygamber efendimiz (S.A.V.)’in hücresi/hücreleri).
  • Edepten bahseder.
  • İnsanlara isim takılmamalı.
 • 50 – KAF
  • 45 ayet, 2.8 sayfadır.
  • Genel itibariyle haşir anlatılmaktadır.
  • Vahdaniyet – Biset – Risalet  – Haşr
  • Mekki ayetler dörde ayrılır. İlk 1-3 yıllar, 3-5 yıllar, 5-10 ve 10’dan hicrete kadar olan yıllar.
  • Bayram ve Cuma hutbelerinde Efendimiz (S.A.V.) tarafından okunmuştur.
 • 51 – ZARİYAT
  • 60 ayet, 3 sayfadır.
  • Tozu toprağı etrafa savuran rüzgar demektir.
  • Kıyametin kesin olduğu anlatılır.
  • Bazı kıssalar anlatılır.
 • 52 – TUR
  • 49 ayet, 2.5. sayfadır.
  • Ahireti anlatmaktadır. Tehdit vardır.
 • 53 – NECM
  • 62 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Necm yıldız demektir.
  • Vahiyin Cebrail (A.s.) tarafından nasıl indirildiği anlatılır.
  • İçerisinde secde ayeti olan ilk suredir.
 • 61 – SAFF
  • 14 ayet, 1.5 sayfadır.
  • 4.ayet;
   • Cihadın nasıl yapılacağı. Savaşın nasıl yapılacağı.
   • Saff – dizi sıralanma demektir.
   • Zuhruf 36
   • Allah (C.C.) ve Resulüne (S.A.V) imandan sonra cihad
   • Hadis çok kısmı cihada ayrılmıştır.
   • Macar Goldziher Oryantalist
   • Kudüslü Edward W. Sait
   • Oryantalist – kadın, cihat, cehalet
   • Rufeyde binti Sad
   • Allah’ın hoşnut olduklarını yaymak, olmadıklarını ise engellemektir.
   • Beşir bin Hasasiye
   • Ali İmran 142
   • Huday bin İyaz
   • Hadid 16
   • Tevbe 24
   • Allah yolunda savaş – Kıtak – Fi Sebilillah
 • 94 – İNŞİRAH
  • 8 ayet, 0.3 sayfadır.
  • Müslüman boş durmamalıdır.
  • Müslüman ümitsizliğe kapılmamalıdır.
  • Sadır göğüs, yürek anlamındadır.
 • 103 – ASR
  • 3 ayet, 0.2 sayfadır.
  • İkindiye yada zamana yemin olsun.
  • Sahabeler bir araya toplandığı zaman Asr okumadan ayrılmazlardı.
Yorum yaz

0 Yorumlar.

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>