Gazel – Urfalı Şair Yusuf Nabi

Bağ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz

Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezâran mest-i mağrurun humarın görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisara pâydâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengin hisarın görmüşüz

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisarın görmüşüz

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhtır sermâyesi
Biz bu meydanın nice çâbük-süvârın görmüşüz

Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murad
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâdehârın görmüşüz
Urfalı Nabi

Gazelin açıklamasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Müsebba – Fenni (Yozgatlı Mehmet Said)

Fenni’nin aşağıdaki şiirini Hayati İnanç’ın Can Veren Pervaneler kitabında açıklamasıyla birlikte okudum ve çok hoşuma gitti. Ben de buradan paylaşmak istedim. Açıklaması için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Mihenden kaçma ger mahsûd-ı ihvân olmak istersen
Yetiş imdâd-ı mazlûmâna arslan olmak istersen
Yapış bir kâmilin destinden insan olmak istersen
Nebiyy-i Efhamı medh eyle Hassân olmak istersen
Rızâ bâbında bekle rahme şâyân olmak istersen
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Meserret-bahş olur gerçi ‘âdüvden ahz-ı sâr etmek
Fakat îcâb eder birçok mezâhim ihtiyâr etmek
Benim re’yimce hattâ nâ-becâdır inkisâr etmek
Fazîlettir onu ‘afv-ı keremle şerm-sâr etmek
Cinâyettir dil-i ebnâ-yı cinsi dâğ-dâr etmek
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Şu meydâna niçindir bu geliş ettinse ger tahkîk
Bütün ef’âlini eyle Kitâba sünnete tatbîk
Gönül yıkma gönül yap cins ü mezhep etmeyip tefrîk
Eder bu hak sözü yerde beşer gökte melek tasdîk
Mezâlim âdemiyyetle değildir kâbil-i telfîk
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Gözetmekte rızâ-yı Hakk’ı çeşmin hurdebîn olsun
Ehemm-i kâr u bârın hidmet-i dîn-i mübîn olsun
Ta’ârruz etme bir şahsa cesûr olsun cebîn olsun
Sitem lâyık mıdır nâsa husûsâ mü’minîn olsun
‘Umûmen halk-ı ‘alem şerr ü mekrinden emîn olsun
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Yakışmaz bir sıfattır dil-şikenlik tab’-ı merdâne
Bu gülşende gül ol hâr olma çeşm-i andelîbâne
Geçinmekse merâmın istirâhatle hakîmâne
Elinden geldiği müddetçe sa’y et bezl-i ihsâne
Sezâ ancak budur her sâlik-i şeh-râh-ı ‘irfâne
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Ne lâzım hasmı ta’kîb eylemek ta’dîl-i efkâr et
Gelirse nefse hiddet kibriyâ-yı Hakk’ı tezkâr et
Edip mahv-ı enâniyyet ‘ubûdiyyette ısrâr et
Leyâlîde le’âlî-i şirişki durma îsâr et
Garaz kâşânesin yık hıtta-i ‘irfânı i’mâr et
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Tuz ekmek hakkını hıfz eylemekte i’tinâ göster
Hudâ’dan gayre ‘arz-ı ihtiyâç etme gınâ göster
Şikâyet etme Hak’tan halka her hâle rızâ göster
Tama’dan kıl ferâgat ehl-i îsâr ol sehâ göster
Düşen bî-keslere rahm et tarîk-i i’tilâ göster
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Tesâdüf eyledikçe bir fakîr ebnâ-yı âdemde
Edip taltîfîne himmet bırakma berzah-ı gamda
Ne buldun saklamakla surre-i dînâr u dirhemde
Gerek sahn-ı kenîsâda gerek Beyt-i mükerremde
Hüner bir kalb-i mahzûnu sevindirmektir ‘âlemde
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleyman olmak istersen

Fesâd ü mekri çoktur çerh ile ahz ü ‘atâdan geç
Haşv ü hâşâk ile doldurma kalbi mâsivâdan geç
Girip ihlâsla meyhâne-i ‘aşka riyâdan geç
Eğer pîrân ile ünsiyyet istersen hatâdan geç
Garaz hammâlı olma kîni terk et mâ-mezâdan geç
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Edersen bir iyilik intîzâr eyle mükâfâta
Yaparsan bir fenâlık hâzır ol ‘ayn-ı mücâzâta
Lihâzâ müstâkîm ol inhimâk etme huzûzâta
Eğer kîsende pâren var ise sarf eyle hayrâta
Şu nushi dinlemezsen dûş olursun çok beliyyâta
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

Ekâbir meclisinden çıkma FENNÎ mahrem-i râz ol
Kanâat göster aza devlet-i fakr ile mümtâz ol
Te’âlî kıl şikâr-ı himmeti kapmakta şahbâz ol
Târîk -i dil-nüvâzîde alıklık yapma kurnaz ol
Nüfûzun nisbetinde derd-mendâna devâ-sâz ol
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen
FENNİ

Can Veren Pervaneler – Hayati İnanç

Edebiyata özellikle de klasik edebiyata ilgisi olanların kesinlikle okuması gereken bir kitaptır. Hayati İnanç’ı daha iyi tanıyabilmek adına internette videoları izlenebilir. Özellikle Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı Mecelle (Mecelle-i Ahkam-ı Adliye) hakkında verdiği konferans ile sizi kendisine bağlayacaktır eminim. Daha önceki bir yazımda da bahsettiğim üzere ben de bu kitabı ile kendisini okumaya başladım. Yazının başında edebiyata ilgisi olanlar dedim ama kitaba içerik yönünden bakılırsa bu topraklara aidiyeti olan herkesin bilmesi gerekenleri anlatmış üstad. Ben de bu kitapla birlikte hem diğer kitaplarını hem de internette rahatlıkla bulabileceğiniz videolarını sizlere tavsiye ediyorum. Yukarıda bahsettiğim Mecelle hakkındaki konferansını da aşağıda tekrar paylaşıyorum.

İslamın Kızına – İhsan Şenocak

İslama göre kadın nasıl olmalıdırı anlatan bir kitaptır. Bazı eleştirilere cevap verilmiştir.

Denediğimiz bebek mamaları / bebek maması yorumları

Burada denediğimiz bebek mamalarını ve edindiğimiz tecrübeleri paylaşacağım.

  • Aptamil Eoprotein: Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için doktor tavsiyesi üzerine öncelikle anne sütüne eoprotein katarak besledik (2.5 kilo oluncaya dek). Eoprotein bebeğimizin hızlı kilo almasını sağladı diyebilirim. Herhangi bir kötü tecrübemiz olmadı bu mama ile.
  • Hipp Combiyotik Organik Bebek Sütü: Araştırmalarımızı neticesinde Hipp’i denemek istedik. Hipp ile herhangi bir problem yaşamadık. Ama her mamaya başlandığında bebeğin mamaya alışması bir kaç günü buluyor. Bu süre zarfında kakasının rengi değişebiliyor, bebek kusabiliyor, bebeğin gazı normalden fazla olabiliyor ama neticede mamaya alışıyor. Hipp bize çok fazla kilo aldırdı diyemem ama kilo aldırmadı da diyemem. Özellikle suyun içinde hızla eriyor olması güzel. Ayrıca içerisinde probiyotik bir mama. Şu an için bazı değişiklikler yapsak da Hipp ile devam ediyoruz. Fiyatı bazı mamalara göre pahalı. O sebeple internetten almanızı tavsiye ederim. En azından az da olsa tasarruf etmenizi sağlıyor.
  • Aptamil: Aptamil’de GDO bulunduğunu öğrendik ve normal mamasını hiç kullanmadık. Ama duyumlarımıza göre kilo aldırmada işe yarıyor. Tabi ne kadar faydalı/zararlı bilemiyorum.
  • Bebivita: Kilo alımını hızlandırdığı yönünde aldığımız duyumlar üzerine arada bu mamadan da kullandık. Çok memnun kaldık diyemem, çok fazla gazı oldu ama tabi bir kaç gün kullandık sadece. Uzun kullanımda fayda sağlar mıydı bilemiyoruz.
  • Bebelac AR: Bebek mamayı içtikten belli bir müddet sonra ağzında gevelemeye başlıyordu. Doktor reflüsünün olabileceğini ve Bebelac AR’yi kullanabileceğimizi söyledi. Bu mamayı kullandıktan sonra bebeğin kakası beyazladı. Biz de bu mamayı kestik, uzun süre kullanmadık. Yatış pozisyonuna dikkat ederek anti reflü mama vermemeye karar verdik.
  • Bebelac: Hipp’in yanında bu mamadan da verdik. Bebelac biberon içerisinde köpürüyordu sallayınca. Bu durumu Hipp’te hiç yaşamadık. Hipp’le beraber kullandığımızda bir farklılık görmedik sonrasında 1 gün boyunca yalnızca Bebelac içti ve kakası beyazladı. Bu durumu şu yazıda paylaşmıştım. Daha sonra bu mamayı da kestik. Bu mamaya geçtikten sonra gözlemimiz bebeğin gazının artması şeklinde oldu. Biberondaki köpürmeden de şüphelenmiştik. Uzun kullanımda muhtemelen bebeğin kakası normale dönecekti ama gaz durumu ne olacaktı bilemiyoruz. Dolayısıyla şu an için Hipp ile devam etmekteyiz.

Netice itibariyle şu an için Hipp ile devam etmekteyiz.

Bebeklerde beyaz veya açık renk kaka

Geçenlerde bebeğimizi kakasının rengi iyice beyaza çalar şekilde oluyordu. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi doktordan öğrendiğimiz kadarıyla mama değişimi de buna sebep olabiliyormuş. Normalde Hipp mama kullanırken Bebelac mama deniyelim demiştik. Arada Bebelac vermeye de başladık ve sorun yoktu ama Hipp bitince kargo ile gelene kadar bir gün boyunca Bebelac’a devam ettik. Bu süreçte de kakası beyazladı. Doktora sorduğumuzda direkt olarak mama değişimi yaptınız mı diye sordu. İştahsızlık ve huzursuzluk da yoksa sebebini bu olabileceğini söyledi. Mama değişimlerinde böyle durumlar ortaya çıkabiliyormuş ve üç güne kadar bu durum normalmiş. Sebebi de sanırım safradan kaynaklı imiş. İkinci günün sonunda normale döndük.

Sonuç olarak mama değişimi yaptıysanız veya ek gıdaya geçtiyseniz (yani bebeğin yediklerinde bir değişim olduysa) üç güne kadar kaka rengi beyaza dönebilirmiş. Korkacak birşey yok. Fakat iştahsızlık ve/veya huzursuzluk varsa ve/veya üç günden uzun sürdüyse doktora danışmak gerekmektedir.

Baby & Plus 6 Fonksiyon bir arada Ana Kucağı

Acaba uyutmak kolay mı derken bu ana kucağında karar kılıp aldık. 6 fonksiyon yazmasına rağmen 6 fonksiyonlu diyemem. Ayrıca sanırım yatak ve oturma olarak sadece iki fonksiyonunu kullanacağız. Şu an için sadece yatak olarak kullanıyoruz. Onun haricinde içinde oturmayı çok sevmiyor. Biz elde veya ayakta Baby & Plus 6 Fonksiyon bir arada Ana Kucağısallayarak uyutma yerine bu ana kucağını kullanabilir miyiz dedik ama şu an için amacımıza ulaştığımız söylenemez. İlerleyen zamanlarda tecrübelerimizi buradan paylaşmaya devam edeceğiz.

Honda i-MID (Multi-Information Display – Çok Amaçlı Bilgi Ekranı) Wallpaper

Honda’nın bazı modellerinde i-MID (Multi-Information Display) ekranında yani Çok Amaçlı Bilgi Ekranında kendi yüklediğiniz fotoğrafları görüntüleyebiliyorsunuz. USB’ye attığınız maksimum 3 tane fotoğrafı, aracın USB bağlantı noktasına takarak aracın direksiyonundan erişip kontrol edebileceğiniz menü ekranından araca yükleyebiliyorsunuz. Fotoğrafınızın çözünürlüğü veya  başka bir deyişle piksel boyutu 840×468 olursa fotoğrafta bozulma olmadan görüntüleyebilirsiniz. Şu sitede uygun birçok wallpaper bulunmaktadır. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yorum yazarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.