Linux: Useful Commands (kullanışlı-faydalı komutlar)

Check if hyper-threading is enabled (Hyper threading aktif mi kontrolü);

lscpu
check Thread(s) per core

Delete all files except specific file extension (belirli bir uzantıya sahip dosyalar haricindeki tüm dosyaların silinmesi);

find . -type f ! -name '*.txt' -delete

Remove all files which has specific extension (belirli bir uzantıya sahip tüm dosyaların silinmesi);

find . -name "*.txt" -print0 | xargs -0 rm

Remove except some files (bazı dosyalar haricinden hepsini silme)

rm */!(align_*)  #dizin ve alt klasörlerdeki align ile başlayan dosyalar hariç tüm dosyaları siler

Delete all empty folders repititive (bir dizin içerisindeki bütün alt boş klasörlerin silinmesi).

find . -type d -empty -exec rmdir "{}" \;

Delete repetitive lines in a file and save as different file (bir dosyadaki tekrarlayan satırların silinip yalın bir şekilde başka bir dosyaya kaydedilmesi);

cat filename.txt | sort | uniq > new_file.txt

Find a file in subfolders (bir dosyayı tüm alt klasörlerde arama);

find ./ -name "filename*"

Get my public ip from commandline (public ip adresinin komut satırıyla bulunması);

curl ipinfo.io/ip

Run command with parameter on terminal (terminalden parametre ile komut çalıştırma);

parameter='ls'
$parameter | wc -l

List empty folders (Boş klasörleri listeleme)

find . -type d -empty

Count of just all files in directory (bir dizindeki alt dizinler dahil bütün dosyaların toplam sayısı)

find * -type f | wc -l

Find unique, distinct lines in text file (text dosyası içerisindeki unique satırları bulma)

sort file_name.txt | uniq > new_text.txt
(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 11 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>