Aylık Arşiv: Kasım 2016

linux add path

add new paths to .bash_profile file and logoff and login again.

export PATH=$PATH:$HOME/ncbi-blast-2.2.29+/bin
export BLASTDB=$HOME/blastdb

Başka bir yöntem de şudur; /etc/profile.d/dosya.sh şeklinde bir dosya açılır. İçerik aşağıdaki gibidir.

!/bin/bash
export PATH=$PATH:/lustre/nuh/ncbi-blast-2.5.0+/bin/

Dosya kaydedildikten sonra çalıştırılabilir olarak ayarlanır. İşlem tamamdır.

chmod +x /etc/profile.d/dosya.sh

Ubuntu locale problem

locale-gen en_US en_US.UTF-8 tr_TR.UTF-8
dpkg-reconfigure locales

Apache2 redirect subdomains http to https

Edit /etc/apache2/sites-available/000-default as;

ServerAdmin admin@domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/?(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]

Source: https://www.digitalocean.com/community/questions/ubuntu-14-04-apache2-how-to-confi-https-and-subdomain